logo szkoły
strona
strona główna szkoła uczniowie *oferta edukacyjna nauczyciele ogłoszenia do pobrania galeria projekty unijne KRONIKA SZKOŁY
*kierunki kszałcenia
rekrutacja
wymogi
(8kB)

Rok szkolny 2017/2018

Nauczanie młodzieży planujemy realizować w szkołach ponadgimnazjalnych prowadząc:

Technikum Nr 3
W ramach 4-letniego technikum oferujemy kształcenie w zawodach:
Technik Rolnik

Zawód: technik rolnik

ciągnik

Praca technika rolnika polega na realizacji procesu produkcji roślinnej i zwierzęcej. Technik rolnik organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Praca technika rolnika odbywa się w różnych porach roku i godzinach, na wolnym powietrzu w zmieniających się warunkach atmosferycznych oraz w pomieszczeniach gospodarczych o zróżnicowanej wilgotności i temperaturze. Technik rolnik może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w urzędach i instytucjach służb rolnych. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą, np. produkcja rolna, gospodarstwo agroturystyczne, marketing produktów rolnych. Ma możliwość wykonywania prac związanych z pracą i obsługą pojazdów rolniczych, maszyn i sprzętu stosowanego w produkcji zwierzęcej. Ma zdolność do organizowania i nadzorowania produkcji zwierzęcej, podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

W cyklu kształcenia technik rolnik nabywa umiejętności takie jak:

(20kB)
 • opracowywanie technologii uprawy roślin (zaplanowanie, zorganizowanie przeprowadzenie poszczególnych etapów produkcji),
 • uprawa gleby, np. oranie, bronowanie,
 • planowanie zaopatrzenia gospodarstwa w nasiona, nawozy i środki ochrony roślin,
 • sadzenie i sianie roślin,
 • pielęgnacja roślin,
 • przeprowadzanie okresowej kontroli i oceny plantacji nasiennych w okresie wegetacji,
 • ustalanie terminów i technologii zbioru roślin,
 • przeprowadzanie zabiegów agrotechnicznych, np. nawożenie i ochrona roślin,
 • organizowanie i nadzorowanie prac związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich
 • właściwe gospodarowanie paliwami i bezpieczne ich przechowywanie,
 • obsługa instalacji, silników i urządzeń elektrycznych używanych w rolnictwie,
 • obsługa i właściwa eksploatacja sprzętu technicznego,
 • ocena stanu technicznego używanego sprzętu oraz dokonywanie drobnych napraw,
 • planowanie zaopatrzenia gospodarstwa w maszyny i urządzenia,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej,
 • sporządzanie kalkulacji ponoszonych kosztów,
 • nadzorowanie czynności wykonywanych przez pracowników.
ciągnikTechnik Agrobiznesu

Zawód: technik agrobiznesu

efs

Bardzo ciekawy i obecnie niezwykle aktualny program łączący cztery podstawowe zagadnienia rolnictwa, jakimi obecnie są: produkcja, zagadnienia ekonomiczno-prawne, ekologia, fundusze unijne. W czasie nauki słuchacze poznają produkcję rolniczą (roślinną i zwierzęcą), uczą się wyboru właściwej z nich przez pryzmat opłacalności ekonomicznej i uwarunkowań prawnych. Uczą się wypełniania podstawowych dokumentów związanych prowadzeniem działalności gospodarczych i uzyskiwania dopłat do tej produkcji z funduszy Unijnych

Zajęcia zawodowe

Kształcenie zawodowe obejmuje między innymi przedmioty: produkcja i pozyskiwanie surowców, marketing w agrobiznesie, przedsiębiorczość, rachunkowość, przetwórstwo spożywcze, wybrane zagadnienia z psychologii, technikę biurową i komputerową, wybrane zagadnienia prawne, zarządzanie firmą.

Perspektywa

Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi kontynuowanie nauki w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych, rolniczych lub innych albo do podjęcia pracy w:

(144kB)
 • przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego
 • firmach handlowych
 • urzędach administracji samorządowej

Technik agrobiznesu posiada umiejętności, które umożliwią mu podjęcie działalności na własny rachunek np. prowadzenie własnego gospodarstwa agroturystycznego lub organizowania wypoczynku ekoturystycznego dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich z kraju i zagranicy technik samodzielnie może prowadzić własną produkcje gospodarczą, ubiegać się o fundusze strukturalne UE, podejmować prace w instytucjach związanych z rolnictwem.

Kwalifikacje:

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Technik agrobiznesu to zawód, który pozwala podjąć pracę w szeroko rozumianym rolnictwie oraz przemyśle spożywczo-przetwórczym. Ułatwia także pozyskiwanie środków finansowych z UE. Celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie do projektowania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie.

Nauczymy Cię:

 • oceniać opłacalność produkcji rolno-spożywczej,
 • oceniać jakość podstawowych produktów rolniczych, spożywczych i środków do produkcji rolnej,
 • dobierać zabiegi uprawowe, pielęgnacyjne i nawozowe,
 • planować, organizować i prowadzić działalność produkcyjną, handlową i rachunkową firmy,
 • prowadzić podstawową dokumentację związaną z prowadzeniem firmy,
 • promować własne produkty i usługi oraz dbać o wizerunek firmy.

Przedmioty realizowane w zawodzie technik agrobiznesu:

traktor
 • podstawy ekonomii,
 • produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych,
 • podstawy przetwórstwa spożywczego,
 • elementy rachunkowości,
 • wybrane zagadnienia prawne,
 • technika biurowa i komputerowa,
 • przepisy ruchu drogowego,
 • ekonomika agrobiznesu,
 • język obcy w agrobiznesie,
 • marketing w agrobiznesie,
 • zarządzanie firmą,
 • praktyka zawodowa,
 • przedmiot specjalizacyjny.

Po ukończeniu szkoły możesz:

Podjąć pracę: w gospodarstwie rodziców, jako zarządca w innych gospodarstwach, na fermach, w gospodarstwach nasiennych, w urzędach państwowych i samorządowych, w firmach obsługujących rolnictwo, w wytwórniach pasz,

Prowadzić działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub agroturystyczne, korzystając z różnych funduszów pomocowych,

Kontynuować naukę na kierunkach rolniczych lub innych (przedmioty ogólnokształcące są w tym samym wymiarze, co w liceach ogólnokształcących).

Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się zewnętrznym egzaminem z przygotowania zawodowego. Uczniowie w drugiej i trzeciej klasie odbywają praktykę zawodową, którą organizuje szkoła. Mogą również zdobywać dodatkowe kwalifikacje w ramach projektów edukacyjnych, finansowanych ze środków UE.

Technik Żywienia

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

wielkanocne zajączki

To zawód kształtujący umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia dający wiele możliwości rozwoju zainteresowań sztuką kulinarną. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp. Potrafią stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej: fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować bale, wesela; organizować żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary, kafeterie; projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych. Absolwent potrafi przygotować oferty, organizować promocję i reklamę, aktywnie poszukiwać zatrudnienia na rynku pracy.

kucharz

Technikum daje możliwość zdobycia zawodu, a jednocześnie przygotowuje do kontynuowania nauki.

Ten nowy zawód powstał z zawodów do tej pory istniejących w naszej szkole technika żywienia i gospodarstwa domowego oraz technika organizacji usług gastronomicznych co poszerza możliwości zdobycia zatrudnienia przez naszych absolwentów. Nasi uczniowie profesjonalnie kształceni w naszej szkole przygotowani będą do podjęcia szeregu różnych prac na różnych stanowiskach od kucharza, doradcy żywieniowego potrafiącego zaplanować, opracować i wdrożyć dietę poprzez kelnera obsługującego właściwie i rzetelnie gości do osoby zarządzającej pracownikami w obiektach żywienia zbiorowego.

kucharz

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w szkolnych pracowniach żywienia i obsługi konsumenta, oraz w zakładach gastronomicznych wszystkich typów (restauracje, bary, bistra, kawiarnie, stołówki szkolne i przedszkolne itp.), a także hotelach, pensjonatach, firmach cateringowych itp.

Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:

tort
 • hotelach,
 • restauracjach,
 • kawiarniach,
 • barach,
 • pensjonatach,
 • promach, statkach pasażerskich,
 • obiektach zbiorowego żywienia,
 • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
 • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności,
 • organizacjach ochrony konsumenta
 • obiektach zbiorowego zakwaterowania
danie

Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.

Absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu kwalifikacji:
T.6. Sporządzanie potraw i napojów
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.


ZSZ
W ramach Szkoły Branżowej I-go stopnia
(dawniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej) kształcimy w zawodzie:
rolnik

Zawód: rolnik

traktor

Zawód rolnik ulokowany jest w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska. Wyodrębniono w nim jedną kwalifikację R3 - Prowadzenie produkcji rolniczej. Kształcenie w zawodzie rolnik przygotowuje osobę uczącą się do wykonywania prac w produkcji roślinnej, zwierzęcej i obsługiwania środków technicznych stosowanych w rolnictwie. Umiejętności te pozwalają również na prowadzenie własnego gospodarstwa rolniczego.

gospodarz

Złożoność wykonywania zadań w tym zawodzie wynika z jego interdyscyplinarności i różnorodności stosowanych technologii produkcji. Wykonywanie prac związanych z produkcją roślinną uzależnione jest od cyklu przyrodniczego i może być realizowane przede wszystkim w okresie wegetacyjnym roślin uprawnych. Wykonywanie prac w produkcji zwierzęcej wymaga systematyczności i ciągłości - również w czasie dni wolnych od pracy takich jak soboty i niedziele oraz święta.

Jakość wykonywanych prac ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie i życie człowieka oraz stan środowiska naturalnego. Stąd oprócz umiejętności technologicznych istotne znaczenie ma postawa osób wykonujących prace w tym zawodzie. Wykonywanie zadań zawodowych sprzyja obserwacji środowiska naturalnego, kształtowaniu umiejętności badawczych i życiu w harmonii z przyrodą.

dożynki

Nowe technologie produkcji motywują do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych i środków technicznych zapewniających wysokie wskaźniki wydajności pracy i niski poziom szkodliwości dla środowiska naturalnego.

Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie rolnik z zasady pracują we własnych lub rodzinnych gospodarstwach rolnych. Mogą jednak wykonywać pracę najemną w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych.

kucharz

Zawód: kucharz

Kucharz to znakomity rzemieślnik, ale również artysta...

kucharz

... artysta, który dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do przyrządzania potraw pochodzących z całego świata dostosowanych do różnych okoliczności.

Jest to zawód dla osób wyjątkowych pod wieloma wzglądami. Jeśli czujesz, że masz powołanie, jesteś otwarty na zdobywanie nowych doświadczeń i pasjonuje Cię sztuka kulinarna to niewątpliwie jest to zawód właśnie dla Ciebie!

Dzięki nam posiądziesz wiedzę na temat różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków.

ciasta

Każdy kucharz musi posiadać odpowiednie predyspozycje jak niepospolity smak, nieprzeciętna wyobraźnia i zmysł estetyczny, poczucie elegancji w sztuce dekorowania i serwowania potraw oraz dekorowania stołów. Jeśli jeszcze ich nie odkryłeś lub są mało wyraźne pomożemy Ci w tym!

Dzisiejsze restauracje stawiają wysoko poprzeczkę bowiem często wymaga się od kucharza umiejętności nawiązywania kontaktów z konsumentem, który chce poznać twórcę wspaniałych dań.

kucharz

Nauczymy Cię jak pomysłowo wymyślać i tworzyć nowe potrawy a także modyfikować te istniejące. Kucharz - artysta musi również znać nowatorskie techniki dekorowania potraw by serwowane dania były prawdziwymi dziełami sztuki.

Kucharza dba również o wybór składników najlepszej jakości, właściwe przechowywanie produktów, o należytą konserwację wszelkich urządzeń kuchennych. Sprawuje on nadzór nad pracą w kuchni, aby przebiegała zgodnie z wymogami sanitarnymi i BHP. W gestii kucharza znajduje się również układanie menu oraz zarządzanie wydatkami na produkty spożywcze.

Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:

(11kB)
 • restauracjach,
 • hotelach,
 • publicznych miejscach żywienia,
 • stołówkach,
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • pokładach statków.

Można także zająć się działalnością cateringową i obsługiwać prywatne imprezy.

Podczas nauki w naszej szkole zdobywa się teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne w zawodzie. Tematyka przedmiotów zawodowych związana jest z organizacją, ekonomiką oraz wyposażeniem zakładów gastronomicznych, podstawami żywienia, technologią gastronomiczną. Zajęcia teoretyczne uzupełnione są zajęciami praktycznymi, które odbywają się na miejscu w naszej szkole.

Nauka kończy się możliwością zdawania egzaminu zawodowego, uprawniającego do podjęcia pracy w zawodzie kucharza. Absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów.

Od kucharza wymaga się jak największego doświadczenia i wykształcenia, dlatego też istnieje możliwość kontynuowania nauki i uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ:
http://8marca.ckziu-zlotow.pl/
warsztaty
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Złotowie
ul. 8-go Marca 5
77-400 Złotów
woj. wielkopolskie
tel/fax (0-67) 263 22 31
e-mail:
sekretarz.8marca@ckziu-zlotow.pl
park szkolny
zaprzyjaźnione szkoły prowadzenie strony kalendarium pomocne linki księga gości kontakt